Naši rudari će nastaviti gdje su stali prethodnici, neka se bore, ovi drugi su dali što su mogli. 

            Bosna i Hercegovina vijekovima baštini rudarenje a posebno tokom proteklih stotinu i više godina, kada je bavljenje eksploatacijom mineralnih sirovina doživjelo značajan progres. Do zakonski uređenog rudarstva i značajnih događaja koji su uslijedili stiglo se izuzetnim zalaganjem svih aktivista kojima je bio važan privredni napredak.

            Nosici razvoja rudarstva bili su rudari koji su tokom dužeg perioda prvenstveno teškim fizičkim radom postizali zavidne rezultate, čije su brojke privlačile i pažnju svijeta. Mnogo puta su svjetsku pažnju dostigle i nemile vijesti o stradanju rudara u jamskim revirima. Nekoliko stotina porodica i još više djece ostalo je bez svojih hranitelja koji su hrabri svaki dan prkosili Zemlji.Jednako su hrabri i oni koji odlaze ispod površine zemlje da pomognu kolegama a time i sebe izlažući visokom riziku. 

            Od davnina mnogi umjetnici odaju rudarima počast, govoreći o lakoći s kojom poslije prozivke odlaze u mrak, crn k'o ugalj, u kojem svijetle samo njihove oči, i pomalo lampe. Neki se pitaju u čemu je magičnost rudničke prašine da nacrta heroja na svakom rudarskom licu? Rudari su posebno snažni i kad drugi plaču, a pamte se zajednički dani za suze. I danas se neko pita, različita pitanja postavlja i razne odgovore traži; da sazna, da otkrije, da upozna i spozna… Tražiće i dalje, jer, valja saznati kako kopači svjetlosti svoje mjesto pod suncem nađu duboko pod zemljom.

            Rudarsku historiju kreirali su desetine hiljada rudara tokom radnog vijeka, a više stotina je i život utkalo u rudarsku tradiciju ovdašnjih krajeva. Stradali su od vlasti, i od metka u ratu i od raznih opasnosti u miru.Čuo sam da su u borbi za domovinu bili najbolji ratnici, a u miru znam da su najbolji radnici. 

            Tokom dugotrajnog rada u prošlosti sudbinu i napore posla dijelili su sa kolegama rudarskim inžinjerima. Nekad su to bili stručnjaci iz stranih država a onda i domaći. Sada, na prvim linijama privređivanja i eksploatacije rudnih bogatstava, kao i administrativnih rudarskih poslova, napore ulažu inžinjeri rudarstva iz Bosne i Hercegovine. Obrazovanje stiču u našoj državi a stručna iskustva širom svijeta. U saradnji sa stručnjacima drugih oblasti bore se da posrnuli rudarski sektor oslone na stabilne noge.Svakog dana trude se ispuniti norme proizvodnje i provoditi zaštitu od svih opasnosti sa kojim se susreću.  

            Svake godine za Dan rudara i ponekad tokom nesreća koje se dese u našim rudnicima vlasti govore o rudarima i odaju priznanje za njihov rad.Uz novčanu naknadu poprave im ovaj dan, a neki su na radnim mjestima i sada, ne bi li doprinijeli izvršenju godišnjeg plana proizvodnje. 

            I tako godinama, o rudarima i rudarstvu se priča i obećava.Opći zaključak i ponavljana priča je potreba za ulaganjima u proizvodnju i sigurnost, pa još u skorije vrijeme više se govori kako je potrebno manje rudara nego što ih je uposleno. Nakon završenog radnog vijeka, neki rado jer su siti svega, a neki rudari ipak nerado napuštaju rudnik i dobiju zaslužene penzije, te požele sreću onima koji tamo ostaju. Oni će nastaviti gdje su stali prethodnici, neka se bore, ovi drugi su dali što su mogli. 

            Iako se nameću pitanja o štetnosti rudnika, sagorijevanju uglja, teškim uslovima rada i opasnostima, treba imati u vidu da je ugljarstvo jedan od stubova na kome se bazira ono što je ostalo od privrede BiH.Mnoge firme funkcionišu uz rudnik, prodajući im neophodni repromaterijal, mehanizaciju i uređaje, rezervne dijelove, goriva, ulja i maziva, drvo, podgradne materijale, lična zaštitna sredstva, hranu, kancelarijski materijal i dr. To znači da osim rudara i njihovih porodica egzistira i širi krug firmi-ljudi.

            Što se tiče površinske eksploatacije, pored svih teškoća s kojima se rudari susreću, tu je i obaveza vođenja računa o ekološkim pitanjima. Naime, prema zakonskim odredbama potrebno je rudarsko područje eksploatacije i odlaganja masa pokušati vratiti u prvobitno obličje. To podrazumijeva tehničku i biološku rekultivaciju u skladu sa projektovanim parametrima. U BiH rudnici se bore da opstanu, tako da je ova briga više dodatni teret, sa čijom realizacijom se kasni.

            Pomalo potajno, polako a ipak brzo, strategija energetskog sektora se provodi i u domaćem rudarstvu – ugljarstvu.Možda bi neko rado da umanji vrijednost i ukine ovo što postoji više od stotinu i trideset godina, iako nismo spremni za ono što je bolje ili manje štetno. 

            Kažu za ono što je perspektivno treba nam veća proizvodnja a manji broj radnika, ono što ne pokazuje povoljne pokazatelje, radije obustaviti rad nego trpiti rizike i nerentabilnost. Višegodišnje stanje je da ”niži” menadžment je odgovoran pred zakonom, dok se sa viših nivoa nameću zahtjevi za proizvodnjom, bez obzira na neadekvatnu sigurnost i ostale probleme.

            Svjesni neminovne činjenice o zaokretu u izvorima za dobivanje energije na globalnom planu, kao i već otkopanim najvrednijim ležištima na pojedinim područjima, treba tražiti nova rješenja za rudarsku struku.

            U okviru Inžinjerske komore FBiH formirana je Matična sekcija inžinjera rudarske struke kao nezavisno, dobrovoljno, nevladino, neprofitno, stručno-naučno, profesionalno udruženje koje okuplja inžinjere rudarstva.

            Djelovanjem sekcije, radit će se na promociji i popularizaciji rudarske struke, kako bi ista zauzela mjesto na društvenoj skali koja joj prema izuzetno važnoj djelatnosti koju obavlja, i pripada. Želimo osnažiti status inžinjera rudarstva u privredi, poboljšati saradnju u različitim rudarskim procesima, kao što su: eksploatacija uglja, eksploatacija tehničkog i ukrasnog kamena, eksploatacija metala i nemetala, priprema mineralnih sirovina, tunelogradnja i sl. 

            Nužno je unaprijediti saradnju između rudarskih objekata – firmi i naučno – istraživačkih i obrazovnih ustanova i tržišta rada, radi jednostavnijeg zaposlenja, obavljanja pripravničkog staža, polaganja stručnog ispita i sl.

            Želimo biti spona između vlasti i rudarske struke, a procesi koje se tiču sudbina rudara i rudarskih preduzeća ne treba da budu bez aktivnosti rudarskih stručnjaka. Inžinjeri sekcije će dati doprinos kreiranju novih zakonskih rješenja, podzakonskih akata, te će uz povećanje stručnog znanja biti uključeni u važne procese u razvoju rudarstva i energetike. Time će se poboljšati status i ugled u struci i zajednici svih rudara.

            Radnicima i inžinjerima u podzemnoj i površinskoj eksploataciji, izgradnji tunela i onima koji su vezani za rudarstvo i cijene rudarski rad, čestitamo Dan rudara, uz želju da uz ostvareni uspjeh dobijete i zasluženo poštovanje.

Sretno!

predsjednik Sekcije inžinjera rudarstva

Ma Abaz Velić