ODRŽANA ZAVRŠNA RADIONICA U OKVIRU PRIPREME STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2024.-2033. GODINE

U organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine te uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) 3.7.2024. godine u Sarajevu je  održana Završna radionica za pripremu Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024.-2033. godine

Radionici su prisustvovali predstavnici obrazovanja, nauke, industrije, poslovnih asocijacija, kantonalnih, federalnih i državnih ministarstava, a sve u cilju izrade što kvalitetnijeg prijedloga teksta strateškog dokumanta. Prezentiran je Nacrt strategije i plan aktivnosti za implementaciju prvih mjera koje se u strategiji planiraju. Radionica je polučila rad u grupama gdje su razmatrana partnerstva kao ključ implementacije strategije i razvoja industrije. Ujedno bila je to i prilika da se razgovara o izrađenom dokumentu i kroz prijedloge njegov sadržaj dodatno unaprijedi.

Sektor se u ovom periodu suočava sa brojnim izazovima, promjenama koji značajno utiču na rad bh kompanija. Promjene u lancima nabavke, smanjenje ugovora i novih narudžbi značajno utiče na krajnji rezultat proizvodnje i rada kompanija što uzročno utiče i na  ukupnu zaposlenost u sektoru.

Kako bi prepoznali izazove, trendove i postavili osnovu za stimulaciju dugoročnih potencijala TOKO industrije, predstavnici  FMERI, PKFBiH, sa ekspertom i podrskom UNDP-a dali su maksimalan doprinos kako bi se pristupilo  pripremi i izradi  Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024.-2033. godine.

Strategija određuje ciljeve, nudi dugoročni pregled mjera za razvoj fokusiran na konkurentnost. Izradi dokumenta prethodili su brojni sastanci sa kompanijama, terenske posjete, sastanci sa svim relevantnim institucijama koje su značajne za sektor, sastanci Radne grupe te održane radionice sa svim ključnim akterima. Prikupljeni su svi neophodni podaci o sektoru i kompanijama, urađena je analiza sektora, što predstavlja dobar osnov za konkretne i tačno  usmjerene aktivnosti.

Strategija razvoja diktira da se TOKO industrija mora transformisati u cirkularnu ekonomiju i postati brza i održiva grana privrede u FBiH. Neophodno je da  TOKO industriji  investira u znanje, kreativnost, inovacije, digitalizaciju industrijskih i tržišnih procesa i time poboljšava njenu konkurentnost.

Da su aktivnosti usmjerene u pravom smjeru potvrdili su komentari i zaključci učesnika završne radionice. Stoga, vjerujemo da će Strategija nakon usvajanja biti vodilja ka promjenama koje su neophodne za ovaj sektor.