Održana druga sjednica Odbora Inžinjerske komore FBiH: potreban veći angažman IK FBiH u rješavanju problema provođenja javnih nabavki

U prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH održana je druga sjednica Odbora, nedavno formirane Inžinjerske komore  Federacije Bosne i Hercegovine.

Na održanoj sjednici je aktualizirana problematika sa kojom se susreće inžinjerska struka, te je usvojen bitan Zaključak da će u budućnosti Inžinjerska komora FBiH raditi na rješavanju problema koji je uočen prilikom provođenja postupaka javnih nabavki.

Naime, evidentna je pojava da se, prilikom odabira ponuđača za inžinjerske usluge kod ugovornog organa, Zakon o javnim nabavkama pogrešno tumači, te da se ne primjenjuju predviđene procedure. Zakonom o javnim nabavkama su decidno propisani opći principi u kojima svako ugovorno tijelo prema ovom zakonu mora postupati. Između ostalog, cilj je očuvati tržišnu i pravičnu konkurenciju kako to propisuje ovaj zakon, ali i Zakon o konkurenciji i Zakon o zabrani diskriminacije u BiH, te je s tim u vezi ugovorni organ dužan propisivati pravila koja su jednaka za sve ponuđače, odnosno koja ne pogoduju pojedinim ponuđačima.

Iz navedenog razloga, Inžinjerska komora FBiH će poduzeti korake koji će konkretno značiti prijavu svih slučajeva u kojima budu primjećene neregularnosti u primjeni navedenih zakona, svim nadležnim organima i institucijama, a posebno Agenciji za javne nabavke. Također, Komora će raditi na unapređivanju položaja domaćih inžinjera, a sve u cilju zaštite inžinjerske struke i privrednih društava koji se bave istim i sličnim poslovima.