Inicijativa za stavljanje VAN SNAGE Izmjene i dopune Regulacionog plana „Gradski park Crni vrh“

Poštovani,

Asocijacija pejzažnih arhitekata u Bosni i Hercegovini, nastoji da prati dešavanja koja se odnose na javne i otvorene zelene površine u Sarajevu. S tim u vezi, prema našem saznanju iz 2020. godine javna rasprava oko Izmjena i dopuna RP Gradski park Crni vrh se desila u periodu COVID19 pandemije. S obzirom da tom prilikom naša Asocijacija nije imala mogućnosti iskaže nezadovoljstvo prema izmjenama regulacionog plana, iskazujemo zadovoljstvo što Općina Centar isti ponovo stavlja na javnu raspravu.

Uvidom u dokumentaciju na stranici Općine Centar i Zavoda za planiranje razvoja u KS (https://zpr.ks.gov.ba/gradski-park-crni-vrh), vezanu za Izmjene i dopune Regulacionog plana „Gradski park Crni vrh“ (Regulacionog plana Gradski park “Crni vrh” (” br. 20/87, 17/01, 11/04) – Izgradnja stambenog ansambla u ulici Omera Stupca), kao strukovna i multidisciplinarna Asocijacija, želimo da iskažemo svoje nezadovoljstvo planiranom izgradnjom, sa profesionalnog aspekta, iz sljedećih razloga:

            sa aspekta planske dokumentacije

Urbanističkim planom Sarajeva predmetna lokacija se nalazi u namjeni „sport, rekreacija, parkovi zaštitno zelenilo“, odnosno definisana je kao Gradski park Crni vrh. Za predmetnu površinu je urađen Regulacioni plan Crni vrh, a na parcelama koje su predmet ovih Izmjena i dopuna planirano je javno zelenilo.

Shodno tome smatramo da ne postoji osnov u zakonskoj regulativi po kojoj bi se desile izmjene planske dokumentacije, odnosno prenamjena zemljišta iz „zelenila“ u „stanovanje“. S tim u vezi, smatramo da izmjene i dopune ne prate planove višeg reda kao što je Urbanistički plan Sarajeva.

Sa aspekta ekologije i zaštite životne sredine, predmetnu lokaciju odlikuje velika ekološka i zaštitna vrijednost (očuvanja biodiverziteta, raznolikosti flore i faune), jer na njoj egzistira veliki broj vrijednih, kvalitetnih, starih i fiziološki zdravih jedinki prvenstveno četinara, ali i ostalih elemenata biološke komponente. Također, površine obrasle vegetacijom sa prirodnim zemljištem imaju ulogu u umanjenju ukupnog oticaja, odnosno upravljanja oborinskim vodama, koje su ozbiljan problem u Sarajevu i uzorkuju periodične poplave. Pored navedenog predmetna zelena površina ima funkciju u poboljšanju mikroklime (pročišćavanje zraka, posebno jer se radi o četinarima koji izlučuju fitoncide) te očuvanja prirodnog ambijenta u gusto izgrađenoj sredini i stabilizaciji terena (u blizini su klizišta). Posebno važna uloga zelene površine na predmetnoj lokaciji je i zaštita zone vodovoda. Ova zelena površina predstavlja stanište mnogim sitnim životinjskim vrstama (posebno pticama). Sa sociološkog stanovišta, napominjemo da su stanovnici ovog naselja u ratnom periodu sačuvali ovu površinu i nisu dozvolili sječu stabala, jer su i tada kad je bilo najteže, znali prepoznati vrijednost i važnost ove zelene površine.

S aspekta planirane izgradnje, idejnim rješenjem novoplaniranog stambenog ansambla u ulici Omera Stupca, će se desiti devastacija kompletnog zelenog prostora u predmetnom obuhvatu, te sječa svih stabala i uklanjanje prirodnog zemljišta. Novoplanirano rješenje ne pređviđa ni minimum zelenila na građevinskoj parceli, jer je kompletna predviđena za izgradnju (objekti i podzemna garaža). Hortikulturno rješenje je predviđeno u žardinjerama ili betonu. Urbanističko-arhitektonska cjelina trenutno podrazumijeva ansambl stambenih objekata spratnosti PoSP1, dok izmjenama i dopunama Regulacionog plana Gradski park Crni Vrh planirani objekti podrazumijevaju znatno veće gabarite SP-SP3Pt odnosno ukupno šest etaža. Ovakva izmjena potpuno mijenja i prema našem mišljenju narušava urbanu matricu predmetne lokacije.

Zaključak

Gradski park Crni vrh, koji nažalost nije priveden konačnoj namjeni, je jedna vrlo vrijedna i rijetka zelena oaza u urbanom dijelu, koja treba da zadovolji potrebe stanovnika grada, ne samo općine, sa aspekta ekologije, odmora, rekreacije, relaksacije, igre i sl. Dosadašnje izmjene i dopune regulacionog plana, kao što su izgradnja rezidencijalnog stanovanja, su uticale na pretvaranje ove javne zelene površine u izgrađeno zemljište, ostavljajući grad i njegove stanovnike bez još jedne parkovske površine. Sa ovim izmjenama i dopunama površina Gradskog parka Crni vrh je reducirana za preko 30%. S tim u vezi, smatramo da nije u interesu građana prenamjene ove javne zelene površine jer gube višestruke funkcije koje su nužne za kvalitet njihovog života. Zbog gore navedenih argumenata iniciramo donošenje odluke za stavljanje VAN SNAGE predloženih Izmjena i dopuna RP Gradski park Crni vrh.

Predsjednik skupštine

Prof. dr. Emira Hukić